PRIVACYVERKLARING versie 1.0. Augustus 2019. 

Artikel 1. Bedrijfgegevens 
kittynooy.nl is gevestigd aan de Krooneendstraat 26, 2492 NG in Den Haag.
 
Artikel 2. Persoonsgegevens
Ik kan persoonsgegevens van u(w) (bedrijf) verwerken, omdat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:
· Naam contactpersoon;
· Functie
· Naam bedrijf;
· Adresgegevens;
· Telefoonnummer zowel vast als mobiel;
· E-mailadres;
· Inloggegevens
Informatie wordt in vele gevallen door u zelf aan mij verstrekt zodat ik mijn diensten diensten en werkzaamheden uit kan voeren. 
 
Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
· Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om verzocht wordt;
· Schriftelijke benadering (per e-mail/post) indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
· Uitvoeren van opdracht
· Verzenden van offertes en facturen en andere (commerciële) documenten.
· Uitvoeren van iedere andere werkzaamheid om u als klant op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen. Ik verwerk persoonsgegevens op basis van de grondslagen ’Uitvoering Overeenkomst’ of ‘Toestemming door betrokkene’.
 
Artikel 4. Bewaartermijn 
Ik zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houd ik mij  aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 
Artikel 5. Delen met derden 
Ik verstrek uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht ik uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan ben ik verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluit ik  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in mijn verwerkingsregister. Mijn website wordt gehost door hostnet.nl
  
Artikel 6. Beveiliging
Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.
 
Artikel 7. Rechten van betrokkenen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor met mij een afspraak.  Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak met mij te maken. Ik zal binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek. Het is belangrijk dat u u kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
 
Artikel 8. Nieuwsbrief en aanbiedingen 
U hebt u in het verleden aangemeld voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. In alle nieuwbrieven zit altijd een mogelijkheid om u uit te schrijven.
 
Artikel 9. Wijzigingen 
Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
U kunt de huidige versie van deze privacyverklaring altijd raadplegen op mijn website: www.kittynooy.nl/privacyverklaring
 
Aldus opgemaakt te Den Haag, 18 augustus 2019
Kitty Nooy